Αναγνωριστικό εφαρμογής GS1 (AI)

| Προκριματικός | Όνομα | Περιγραφή | Μορφή δεδομένων | |-----------|------------------------------------- --|----------------------------------------------- ----------------------|------------------| | 00 | SSCC (Serial Shipping Container Code) | Προσδιορίζει μια μονάδα υλικοτεχνικής υποστήριξης και επιτρέπει την παρακολούθηση της | N18 | | 01 | GTIN (Παγκόσμιος Αριθμός Εμπορίου) | Προσδιορίζει εμπορικά είδη | N14 | | 02 | Περιεχόμενο (Βάρος προϊόντος σε κιλά) | Καθαρό βάρος του προϊόντος, εξαιρουμένου όλων των υλικών συσκευασίας | N6 | | 10 | Αριθμός παρτίδας/παρτίδας | Αναφέρεται στην παρτίδα ή την παρτίδα του προϊόντος | Αλφαριθμητικό | | 11 | Ημερομηνία Παραγωγής | Ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος | YYMMDD | | 12 | Ημερομηνία λήξης | Ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν πρέπει να καταναλωθεί ή να πωληθεί | YYMMDD | | 13 | Ημερομηνία συσκευασίας | Ημερομηνία συσκευασίας του προϊόντος | YYMMDD | | 15 | Καλύτερο Πριν Ραντεβού | Ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν θα διατηρήσει την ποιότητά του | YYMMDD | | 17 | Ημερομηνία λήξης | Ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν αναμένεται να καταναλωθεί ή να πωληθεί | YYMMDD | | 20 | Εσωτερική παραλλαγή προϊόντος | Προσδιορίζει μια εσωτερική παραλλαγή προϊόντος μέσα σε ένα προϊόν | Αλφαριθμητικό | | 21 | Σειριακός αριθμός | Μοναδικό αναγνωριστικό εκχωρημένο σε ένα μεμονωμένο στοιχείο | Αλφαριθμητικό | | 22 | Παραλλαγή πακέτου καταναλωτή | Προσδιορίζει την παραλλαγή πακέτου καταναλωτή σε ένα προϊόν | Αλφαριθμητικό | | 240 | Πρόσθετη Αναγνώριση Αντικειμένου | Πρόσθετη αναγνώριση που εκχωρείται από τον κατασκευαστή | Αλφαριθμητικό | | 241 | Αριθμός ανταλλακτικού πελάτη | Αριθμός ανταλλακτικού πελάτη | Αλφαριθμητικό | | 242 | Αριθμός παραλλαγής κατά παραγγελία | Αριθμός παραλλαγής για προϊόντα κατόπιν παραγγελίας | Αλφαριθμητικό | | 250 | Δευτερεύων σειριακός αριθμός | Πρόσθετος σειριακός αριθμός εκχωρημένος σε ένα μόνο στοιχείο | Αλφαριθμητικό | | 251 | Αναφορά στην οντότητα πηγής | Αναφέρεται στην οντότητα που εξέδωσε αρχικά τον αριθμό αναγνώρισης | Αλφαριθμητικό | | 253 | Καθολικό αναγνωριστικό τύπου εγγράφου | Προσδιορίζει τον τύπο του εγγράφου | Αλφαριθμητικό | | 254 | Στοιχείο επέκτασης GLN | Χρησιμοποιείται για την επέκταση του Παγκόσμιου Αριθμού Τοποθεσίας (GLN) | Αλφαριθμητικό | | 255 | Παγκόσμιος αριθμός κουπονιού (GCN) | Προσδιορίζει ένα κουπόνι για ένα συγκεκριμένο προϊόν | N13 | | 30 | Πλήθος μεταβλητών | Ο αριθμός των στοιχείων μεταβλητού μήκους εντός του γραμμικού κώδικα | N2 | | 37 | Αριθμός Μονάδων στο Εμπορικό Στοιχείο | Ο αριθμός των μονάδων που περιέχονται στο είδος του εμπορίου | N8 |